Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Son Makaleler
Facebook
Haber Bülteni
Ad Soyad :
E-Mail :
Genel Bilgiler
Tüzel kişiler üretici birliklerine üye olabilir mi?
 
Evet olabilir, ancak tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir.
 
Giriş ve yıllık aidatlar nasıl belirlenir?
 
Birliğin üyeleri genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından belirlenir.
 
Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınabilir mi?
 
Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.
 
Üyelikten çıkarılma nedenleri nelerdir?
 
Kanun, yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek, birliğin aleyhine faaliyet göstermek, birlik talimatlarına uymamak, üyelik aidatlarını ödememek ve birliğe karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek, tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz. Üyelikten çıkarılma birlik yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç şeklinde olur. Üyenin kesin ihracı yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder. Çıkarılan üyelerin durumu ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.
 
Üretici birlikleri gelirleri nelerdir?
 
Üyelik aidatları, üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler, yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar, taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler, reklam, tanıtım ve yayın gelirleri, birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı ve diğer gelirlerdir.
 
Genel kurulun görev ve yetkileri nelerdir?
 
Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, çalışma raporlarını incelemek, Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek, kesin hesapları kabul veya reddetmek, yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak, personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek, birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek, merkez birliğine temsilci seçmek, üyelikten çıkarılmayı onaylamak, diğer karar ve tedbirleri almaktır.
 
Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı nasıldır?
 
Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır. İlk genel kurul, birlik tüzüğünün bakanlıkça tescilini müteakip ilk 6 ay içinde yapılır. Geçici yönetim kurulunca üye olarak kabul edilen bütün üreticiler ilk genel kurula katılırlar. Müteakiben yapılacak genel kurul toplantılarına da yine yönetim kurulunca birliğe üye olarak kabul edilen bütün üreticiler katılmak hakkına sahiptirler.
 
Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yapılacak ilan ile yapılır. Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı bir hafta sonra ve çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile, aynı yer ve saatte yapılır. Ancak ikinci toplantıda kurucu üye sayısı olan en az on altı üyenin katılması şarttır. Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulunun kararı ile veya genel kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı talebi ile toplantıya çağırabilir. Olağan genel kurul toplantıları her yıl şubat ayı içinde yapılır. Genel kurulla ilgili ilanın mahalli gazetede yayımından sonra birliğe ortak olanlar genel kurulda oy kullanamazlar. Genel kurullarda Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunludur. Bakanlık temsilcisi İl Müdürlülüğünden talep edilir.
 
Birliğin tüzük değişikliği nasıl yapılır?
 
Tüzüğün, değiştirilmesi istenen hükümleri yönetim kurulunun kararı ile birlikte Tüzüğün değiştirilmesi istenen maddelerinin eski ve yeni hali bakanlığımıza gönderilir, Bakanlığımızca tüzük değişikliğine onay verildikten sonra değişecek maddelerinin eski ve yeni hali mahalli gazetede ilan edilerek 15 gün önce üyelere duyurulur. Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için birliğe kayıtlı üyelerin en az 2/3’ ünün toplantıya katılmış olması şartı aranır. Tüzük değişikliği kararlarında da bu üyelerin de 2/3’ ünün oyu gerekir İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir. Ancak ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulu asil üyeleri toplamının iki katından az olamaz.
 
 
Yönetim kurulunun görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
 
Üye kabul etmek, genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak, birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak, Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek, birliğe hizmet satın almak, genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak, birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, pazar araştırması yapmak ve yaptırmak, ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 
Birliğin fesih işlemleri nasıl yapılır?
 
Birlik genel kurulu her zaman birliğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğunun kararı ile alınır. İkinci toplantıda hazır bulunan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulu asil üye sayısının iki katından az olmamalıdır. Birliğin feshi yönetim kurulu tarafından 7 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. Birlik fesih olduktan sonra birliğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devir edilir.
 
Diğer üretici organizasyonlarına tanınan vergi ve muafiyetler, tarımsal üretici birliklerine tanınabilir mi?
 
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun 19. maddesinde “Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaftır” hükmü bulunmakla birlikte ilgili vergi kanunlarında tarımsal üretici birlikleri hakkında muafiyet ile ilgili hükümler bulunmadığından birlikler söz konusu muafiyetlerden yararlanamamaktadır.
 
Üretici birlikleri iki defa üst üste olağan genel kurul toplantılarını yapmaması durumunda ne tür bir yol izlemelidir?
 
 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun 21. maddesine göre kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanacağından, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 87. maddesinin 5. fıkrasına göre olağan genel kurul toplantılarını iki yıl üst üste yapmayan birlikler kendiliğinden sona ermiş sayılacağından, söz konusu üretici birliklerinin tüzel kişiliğinin sona erdiğinin tespiti için Sulh Hukuk Hâkimliğine fesih davası açılması gerekmektedir.
 
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununda hüküm bulunmayan hallerde hangi kanunun ilgili hükümleri uygulanır?
 
Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler ile 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.